Takeru Satoh Favorite IMDB TMDB
Takeru Satoh


Nein


Iwatsuki, Saitama Prefecture, Japan [Now Saitama, Saitama Prefecture, Japan]


1989-03-21